STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

Miestny klub agility ISTER Bratislava

I. Základné ustanovenia

1. Názov občianskeho združenia (ďalej len „združenie“) je Miestny klub agility ISTER Bratislava.
2. Sídlom združenia je Čsl. parašutistov 11, 831 03 Bratislava.

II. Cieľ činnosti združenia

Hlavným cieľom občanov združených v tomto združení je získavanie a rozvíjanie vzťahu k zvieratám, kynológii a športovej agility bez ohľadu na plemeno a druh využitia psa.

K dosiahnutiu tohto cieľa bude smerovať najmä pravidelná činnosť podpory a rozvoja vzťahu detí a mládeže ku psom a ochrane životného prostredia, výcvik psov, príprava psovodov, organizovanie skúšok a športových kynologických podujatí.

Združenie bude zabezpečovať všetky organizačné a odborné záležitosti nevyhnutné k vyššie uvedeným činnostiam a naviac bude zabezpečovať účasť svojich členov na kynologických akciách rôzneho druhu a stupňa.

Za účelom dosiahnutia cieľov združenia bude toto prostredníctvom svojich orgánov a členov spolupracovať s ostatnými domácimi a zahraničnými kynologickými a spoločenskými organizáciami a bude vyvíjať ďalšie aktivity s cieľom dosiahnutia poslania združenia – podpory kynológie a vzťahu k zvieratám.

III. Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:
1.   Členská schôdza
2.   Výbor
3.   Predseda (ako štatutárny orgán)
4.   Kontrolór

1. Členská schôdza je najvyšším orgánom združenia, tvoria ju všetci členovia združenia. Členskú schôdzu zvoláva výbor minimálne raz ročne písomnou pozvánkou najmenej 15 dní pred konaním členskej schôdze. Členská schôdza rozhoduje obyčajnou väčšinou prítomných členov.

Do právomoci členskej schôdze patrí:
-   voliť a odvolávať predsedu a členov výboru okrem zakladajúcich členov, ktorých členstvo v predsedníctve upravuje časť stanov o výbore
-   voliť kontrolóra združenia
-   určovať výšku a rozsah finančnej odmeny pre členov výboru
-   rozhodovať o zmene stanov
-   rozhodovať o hospodárení s majetkom združenia
-   rozhodovať o výške časových členských príspevkov
-   navrhovať kandidátov do orgánov združenia
-   rozhodovať o zániku združenia

2. Výbor je riadiacim a najvyšším výkonným orgánom združenia. Tvoria ho minimálne traja a maximálne piati členovia združenia, ich počet však musí byť vždy nepárny. Členmi výboru sú zakladajúci členovia združenia automaticky, pokiaľ ich členstvo vo výbore nezanikne z dôvodu dobrovoľného vzdania sa tohto členstva, neobnovením členského preukazu, alebo zneužitím právomocí vyplývajúcich z členstva vo výbore. Výbor prijíma všetky rozhodnutia väčšinou hlasov. Predseda výboru je štatutárnym zástupcom združenia.

Do právomocí výboru patrí:
-   navrhovať zmenu Stanov
-   prijímať nových členov združenia
-   vylučovať členov združenia
-   zvolávať a predkladať členskej schôdzi návrhy na ďalšiu činnosť a fungovanie združenia
-   viesť účtovníctvo združenia
-   vykonávať riadiacu činnosť združenia
-   rozhodovať o činnosti združenia
-   rozhodovať o obnove členstva po skončení platnosti členských preukazov
-   pri zániku združenia vykonať majetkovo-právne vyrovnanie

3. Výbor spomedzi svojich členov zvolí svojho predsedu, ktorý je oprávnený konať v mene združenia – je štatutárnym orgánom združenia.

Do jeho právomocí patrí:
-   viesť rokovania potrebné k uskutočňovaniu činnosti združenia
-   kontrolovať stav na bežnom účte
-   vypracovávať správy o činnosti združenia a predkladať ich výboru a členskej schôdzi
-   používať oficiálnu pečiatku združenia

4. Kontrolór je priamym voleným zástupcom členskej schôdze. Má právo na kontrolu všetkých materiálov týkajúcich sa činnosti a hospodárenia združenia. Na požiadanie členskej schôdze alebo výboru vypracováva správy o zistených skutočnostiach.

IV. Členstvo v združení

Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom môže byť fyzická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia. Členstvo v združení je založené na základe dobrovoľnosti a absolútnej slobody členov. Členstvo vzniká prijatím a vydaním Členského preukazu. Zakladajúci členovia združenia sa automaticky stávajú jeho členmi, pokiaľ sa nerozhodnú inak a rozhodnutie písomne neoznámia predsedovi združenia.

1. Členstvo v združení vzniká:
-   prijatím žiadateľa, ktorý spĺňa kritériá, výborom na základe jeho písomnej prihlášky
-   kritériom na prijatie člena je úhrada členského príspevku, akceptovanie stanov združenia a rozhodnutie výboru o prijatí za člena, čo je deklarované vydaním členského preukazu

2. Členstvo zaniká:
-   dobrovoľným vystúpením člena zo združenia
-   vylúčením; dňom rozhodnutia výboru o vylúčení
-   zánikom združenia
-   ukončením a neobnovením platnosti členského preukazu
-   úmrtím člena

3. Práva a povinnosti člena:
-   zúčastňovať sa na činnosti združenia
-   voliť do orgánov združenia (vzniká členom po dovŕšení 15. roku veku
-   byť volený do orgánov združenia (vzniká členom po dovŕšení 18. roku veku)
-   byť informovaný o činnosti a zámeroch združenia
-   dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy
-   dodržiavať stanovy združenia
-   plniť uznesenia orgánov združenia

V. Hospodárenie združenia

Združenie hospodári so svojím majetkom podľa schváleného rozpočtu, v súlade s všeobecne záväznými predpismi.

Majetok združenia tvoria:
-   členské príspevky
-   dotácie, granty, dary
-   iné príjmy dosiahnuté združením v súlade so stanovami a všeobecne záväznými predpismi

Majetok môže byť použitý len na dosiahnutie cieľa združenia, príp. na iné aktivity v súlade so stanovami.

VI. Záverečné ustanovenia

Združenie zaniká:
-   rozhodnutím členskej schôdze o zániku klubu, ak o tom rozhodne 2/3 väčšina prítomných členov
-   právoplatným rozhodnutím MV SR o jeho rozpustení

Združenie je právnickou osobou, ktorá koná vo vlastnom mene. Zásah štátnych orgánov do činnosti združenia je možný len v súlade so zákonom.

Návrh stanov bol prerokovaný a schválený členskou schôdzou, ktorej zloženie je zhodné so zložením prípravného výboru na zasadnutí dňa 07.02.2003.

Združenie vzniká registráciou na Ministerstve vnútra, stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie.

V Bratislave, dňa 24.01.2012


 

agility

stanovy

prihláška

tréningy

členovia

sponzori

linky

kontakt

archív